Laddar

Hälften av remisserna till psykiatrin nekas

Alliansen i Region Uppsala har gjort en genomlysning av remissflödet från primärvården till psykiatrin.

delningar

Tillsammans med alliansen har Moderaterna i Region Uppsala begärt en uppföljning av de åtstramningar som skett inom vårdval psykiatri som infördes i januari 2017. De undersökte även hur stort remissflödet från primärvården till psykiatrin är. Uppföljningen visar att nästan hälften (48 procent) av remisserna som skickas från länets vårdcentraler nekas och att en av psykiatrins större mottagningar nekar över 80 procent av remisserna.

– Det var när jag besökte ett antal vårdcentraler som psykologer och verksamhetschefer lyfte problemet med nekade remisser. Jag antog först att det skulle vara ett marginellt problem men när jag fick se siffrorna reagerade jag mycket starkt. Många människor måste fara illa i systemet, kommenterar Emilie Orring (M), regionråd och ledamot Vårdstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Därför vill Moderaterna nu införa en ny och utvecklad kömiljard som omfattar 3 miljarder kronor per år. De vill även skärpa uppföljning och tillsyn inom psykiatrin för att säkerställa tillgängligheten och vårdkvaliteten.

Moderaternas förslag på åtgärder:

Ge psykologerna i primärvården rätt att remittera patienter till privat psykoterapi i enlighet med tidigare regler.

Utveckla möjligheterna att få digital vård och behandling. Skynda på breddinförandet av digital KBT-behandling och ta hjälp av externa leverantörer.

Inför en ny och utvecklad kömiljard som omfattar 3 miljarder kronor årligen. Moderaternas nationella mål är att halvera vårdköerna senast år 2025.

Förbättra uppföljning och skärp tillsynen av psykiatrin. Ge Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att analysera och utvärdera psykiatrins resultat i form av kvalitet och väntetider.

Fördubbla anslagen till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) för att stärka forskningen om suicidprevention.