Laddar

Nekas bygglov för solceller: ”Viktigt att kulturellt värdefulla miljöer bevaras”

Flera villaägare i bland annat Kåbo och Svartbäcken har nekats att installera solceller på grund av arkitekturhistoriska värden eller att solcellerna skulle påverka upplevelsen av området negativt. Så här tycker politikerna.

delningar

Nyligen kunde UNT berätta att flera villaägare i bland annat Kåbo och Svartbäcken har nekats bygglov för solceller.

I ett av fallen menar  kommunens plan- och byggnadsnämnd att solpanelerna skulle innebära en förvanskning av huset som är från 1925 och har stora arkitekturhistoriska värden. I ett annat fall menade nämnden att solsceller på taket skulle försämra upplevelsen av ett område.

Vi ställde frågan till Uppsalas politiker om de tycker att det är viktigare hur husen ser ut än hur miljövänliga de är

Erik Pelling (S), kommunalråd ”Uppsala är den kommun i landet som har flest solcellsanläggningar på villor och allt fler Uppsalabor installerar solceller. Vi ser mycket positivt på det och vi har tagit bort avgifterna för bygglovsansökan för solceller, både om man få positivt eller negativt besked. Ibland måste dock andra värden väga tyngre än möjligheten att installera solceller. Men det är endast undantagsvis som detaljplaner eller kulturhistoriska värden som förhindrar solceller.”

Mohamad Hassan (L), kommunalråd ”För oss liberaler är det viktigt att kulturellt värdefulla miljöer bevaras men samtidigt oerhört angeläget att uppmuntra initiativ för att gå över till hållbara energikällor. Vi anser att kommunen i betydligt högre utsträckning än idag ska ge tillstånd till solceller, men att det är viktigt att varje ansökan prövas individuellt. Vi vill ha en stad som är vacker samtidigt som den är hållbar och det kräver ibland svåra avvägningar. Att uppmuntra industrin att arbeta fram solceller som inte så tydligt avviker från husens fasad och tak är en väg framåt. På Uppsalahems hus på Stationsgatan har fasaden klätts med solceller utan att det på något vis stör synintrycket. Om det går att arbeta fram mer lösningar av den typen skulle vår stad kunna vara både vacker och hållbar.”

Therez Olsson (M), kommunalråd ”Uppsala kommun ska ha en tillåtande och välkomnande attityd till investeringar i miljövänlig teknik. Att öka andelen förnyelsebar energi är en av flera viktiga utmaningar för att klara klimatmålen och vi Moderater välkomnar att Uppsalaborna vill vara med och främja teknikutvecklingen. Under den förra mandatperioden genomförde den moderatledda byggnadsnämnden regelförenklingar och beslutade att bygglovsbefria solceller i syfte att underlätta för människor att sätta upp dem. Samtidigt måste vi i varje enskilt fall göra en bedömning utifrån vad detaljplanen reglerar och att hänsyn tas så att värdefull bebyggelse från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Detta regleras hårt i gällande plan- och bygglagstiftning och Moderaterna är positiva till fler regelförenklingar inom området som gör det lätt för människor att göra rätt.”

Maria Gardfjell (MP, kommunalråd ”Uppsala är bäst i landet på solceller på villatak. I klimat- och miljöprogrammet är målet 30 MW energi från solceller till 2020. Miljöpartiet vill slopa kravet på bygglov för solceller. Därför har regeringens bostadsminister Peter Eriksson  gett Boverket i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk.”

Simon Alm (SD), Ordförande och gruppledare SD Uppsala ”Det är tre aspekter som är väsentliga att väga samman i denna frågeställning: miljövänliga alternativ, äganderätten och samhällets intressen.

Solceller är ett bra alternativ i det fall man önskar producera hela eller delar av sitt energibehov, och som är betydligt mindre iögonfallande än exempelvis vindkraft. Det är därför en energiform vi är positiva till att många väljer att använda. Äganderätten är också viktig, och därmed bör man ha ett stort inflytande över sin egen fastighet. Den sista aspekten är samhällets intressen. Det handlar om grannar, området, orten, bygden, kommunen, regionala och statliga intressen.

Ett jämförande exempel är lagstiftningen om Attefallshus. I dessa fall kan inte kommunen stoppa byggnation så länge det uppförs med fyra meters marginal mot andra fastigheter/tomter. Solceller är i jämförelse mindre iögonfallande eller störande i andra avseenden vad gäller ljud, skuggning osv.

Det är således fullt rimligt att de allra flesta kan lägga solceller på sina tak, men i en del fall är det också rimligt att man får avstå. Ett tydligt exempel där det är högst olämpligt med solceller är anrika byggnader såsom kyrkor och slottet.”

Jonas Segersam (KD), kommunalråd ”Vi kristdemokrater ser positivt på utvecklandet och användandet av alternativa energikällor som eftersträvar att vara miljövänliga. Att använda sig av solceller är både bra för miljön och kan vara en ekonomisk vinst för hushåll i längden. Villaägare ska naturligtvis kunna renovera och bygga ut sina egna hus, och som det är idag finns alltför mycket regler och begränsningar runt detta. Men naturligtvis måste även närliggande hus och byggnader tas i beaktande inom detaljplanelagt område. Marknadsvärdet på kringliggande hus styrs bland annat av attraktiviteten på området och närliggande hus. Vi kristdemokrater vill ge goda möjligheter för att installera solceller utan krångel, men på ett respektfullt sätt i förhållande till närliggande hus och områdets arkitektur.”

Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd ”Vänsterpartiet har länge arbetat för fler solcellsanläggningar på både offentliga byggnader och på privata villor och hyreshus. Vi vill gärna se att fler fastighetsägare väljer att installera solceller, vi har också gjort det lättare att skaffa bygglov för solceller. Samtidigt måste man inse att solcellsanläggningar inte passar på alla tak, men utgångspunkten är ändå att kommunen ska se positivt på ansökningar.”

Stefan Hanna (C), kommunalråd ”Det är beklagligt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte tar klimatutmaningen på större allvar. Ska vi lyckas begränsa temperaturökningen till mindre än 2 grader måste också enskilda personer göra klimatsmarta val, som till exempel att installera solceller. Det är beklagligt att många som vill det nekas av den rödgröna majoriteten. Centerpartiet är mycket positivt inställda till solceller. Solen är vår viktigaste förnyelsebara energikälla. Invånares initiativ till att nyttja den ska uppmuntras, inte motarbetas. När man tillåter DDR-kopior i Uppsalas offentliga finrum är det svårt att förstå logiken i att avslå ansökningar om att installera solceller med hänvisning till utseende.”

Relaterade artiklar